Ορισμένα κρίσιμα για τους συλλόγους διδασκόντων

1. Σχετικά με την απαρτία του Συλλόγου Διδασκόντων

 

Η νομοθεσία ορίζει ξεκάθαρα: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα»  (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 αρθ.37 παρ.13 – ΦΕΚ 1340/16-10-2002). 

 

Οι φήμες που κυκλοφορούν περί συνεδρίασης των συλλόγων διδασκόντων τη δεύτερη φορά με το 1/3  των μελών ότι είναι εντελώς ψευδείς. 

 

Η εκπαιδευτική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιδέχεται απολύτως καμίας παρερμηνείας. Επισημαίνουμε τα παραπάνω με βάση και την απάντηση του νομικού συμβούλου του σωματείου Π. Παλαιολόγου γιατί για την εκπαίδευση ισχύει η ειδική νομοθεσία και ισχύουν οι ειδικές διατάξεις που την αφορούν. Δεν εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης παρά μόνο όπου δεν υπάρχει ρύθμιση. Σημειώνουμε επίσης, ότι πως η συγκεκριμένη συνεδρίαση για την αξιολόγηση είναι ειδική συνεδρίαση μονοθεματική. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υπογράψει τη δήλωση απεργίας-αποχής και έτσι δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Με βάση αυτό δεν υπάρχει απαρτία, άρα δε γίνεται η συνεδρίαση ούτε μπορεί να επαναληφθεί η πρόσκληση. 

 

Το 1/3 αφορά διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Λειτουργίας (ν.2690/1999) και συγκεκριμένα το άρθρο 14:

 

Επισημαίνουμε ότι ο Κώδικας Διοικητικής Λειτουργίας αναφέρεται στα όργανα της Διοίκησης. Για αυτό άλλωστε μιλάει για διορισμένα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται επιπλέον και στο Άρθρο 1 (όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014,και με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) του ίδιου νόμου:

«Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις…».

«Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη στο απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών».

 

Το παραπάνω εδάφιο ΔΕΝ αφορά την εκπαίδευση

 

2. Τι κάνουμε αν καλεστεί η ειδική συνεδρίαση για την αξιολόγηση

 

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Αριστοτέλη και σχεδόν σε όλα τα νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει απεργία-αποχή, σε πολλές περιπτώσεις ομόφωνα ή με συντριπτικές πλειοψηφίες. Άρα, σε αυτά τα δημοτικά και νηπιαγωγεία οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες, δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 

 

 

Επαφή

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ''Ο Αριστοτέλης'' Κόρακα και Παπαναστασίου Τηλ: 2108319372 και FAX sylaristo@gmail.com